Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

Zapraszamy na wystawę pn. „Nowe Żerniki” w dniach od 18 do 30 marca 2014 r. do Galerii Kordegarda przy Krakowskim Przedmieściu 15/17 w Warszawie.

 

Wystawa może w skondensowany sposób zaprezentować szerszej publiczności założenia projektu, który stanie się jednym z najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016, a może i najciekawszym głosem w dyskusji miasto – mieszkańcy w historii projektu stolic kultury.

Kuratorem wystawy jest Magdalena Paryna.

Realizacja projektu modelowego osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu wkracza w decydującą fazę. Zespół architektów zakończył prace projektowe nad koncepcją zagospodarowania osiedla, przypieczętowane uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla całego obszaru.

Po zakończeniu etapu urbanistycznego architekci dokonali podziału terenu na etapy realizacyjne i rozpoczął się etap architektoniczny – ruszyły prace nad projektami koncepcyjnymi konkretnych kwartałów, sekcji i budynków.

 

CZYM SĄ NOWE ŻERNIKI?

‘Nowe Żerniki’ to przedsięwzięcie zorganizowane wspólnie przez miasto Wrocław, Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów RP, przy współpracy wrocławskiego oddziału SARP, mające na celu zaprojektowanie i wybudowanie na około 50 hektarowej działce w zachodniej części miasta osiedla mieszkaniowego. Ma ono odpowiadać potrzebom nowoczesnych mieszkańców miasta, budować więzi społeczne, sprostać normom budownictwa ekologicznego, a także stać się architektoniczną wizytówką Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Architektura nowego osiedla ma być pochodną obecnych realiów społeczno-gospodarczych, ale musi też dawać możliwość przekształceń i modyfikacji do potrzeb zmieniających się wraz z upływem czasu.

Do udziału w części projektowej przedsięwzięcia zaproszono 45 architektów, przed którymi stanęło niezwykle skomplikowane zadanie: pracując metodą warsztatową stworzyć masterplan całego założenia, a następnie koncepcje architektoniczne jego przyszłej zabudowy. Warsztat, określany przez samych uczestników mianem ‘superbiura’ rozpoczął pracę pod koniec 2011 roku, a zakończenie etapu projektowego zaplanowane jest na przełom 2012 i 2013 roku.

Przedsięwzięcie Nowe Żerniki jest bezprecedensowym eksperymentem w skali kraju. Po raz pierwszy w takiej skali architekci wraz z samorządem połączyli wysiłki wobec wspólnego celu, jakim jest zaprojektowanie modelowego osiedla. Eksperymentem jest też sposób dochodzenia do kolejnych rozwiązań projektowych – zarówno planistycznych, jak i architektonicznych. Organizatorzy świadomie zrezygnowali z wyłonienia projektu urbanistycznego osiedla na drodze otwartego konkursu. Metodę warsztatową uznano za potencjalnie lepszą – mimo trudności, jakie rodzi współpraca w tak dużej grupie, dzięki synergii, dyskusji i twórczej wymianie poglądów, powinna przynieść zdecydowanie lepszy efekt.

Trwające przez niemal rok warsztaty uzupełniane są o spotkania z teoretykami i praktykami, związanymi z dziedzinami pokrewnymi, którzy jako konsultanci stanowią wsparcie dla uczestniczących w przedsięwzięciu architektów. Odbywają się także spotkania z mieszkańcami miasta, przyszłymi użytkownikami i inwestorami, zainteresowanymi włączeniem się w realizację przedsięwzięcia.

Inspiracją dla organizatorów przedsięwzięcia była wystawa sprzed ponad osiemdziesięciu lat Wohnung und Werkraum (WuWA), zorganizowana przez śląski oddział Werkbundu – jedna z ośmiu podobnych inicjatyw w Europie, zrealizowanych na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Zlokalizowana w rejonie ulicy Zielonego Dębu we Wrocławiu WuWA, okazała się jednym z bardziej spektakularnych eksperymentalnych osiedli modernistycznych na świecie.

 

REALIZACJA PROJEKTU

Realizacja pierwszego etapu osiedla o powierzchni ok 10 hektarów zaplanowana jest na rok 2015. Już wiosną 2013 do współpracy zaproszenie zostaną inwestorzy, którzy będą mogli skorzystać z puli projektów wzorcowych (z zachowaniem praw ich autorów do własności intelektualnej). Po przejściu nieruchomości na nowych właścicieli – inwestorów, rozpocznie się proces opracowania projektów budowlanych dla poszczególnych zespołów zabudowy i realizacja I etapu. Uczestniczyć w nim będą także miejskie jednostki inwestycyjne odpowiedzialne za realizację przestrzeni publicznych i infrastruktury.

OSIEDLE

Osiedle Nowe Żerniki położone jest w zachodniej części miasta, tuż za linią obwodnicy autostradowej, w pobliżu Stadionu Miejskiego. Przylegać będzie od południa do ulicy Kosmonautów, a główną oś komunikacyjną prowadzącą do osiedla stanowić pędzie prowadząca w kierunku południowym projektowana Trasa Targowa.

Nowy kompleks urbanistyczny składać się będzie głównie z zabudowy mieszkaniowej, uzupełnionej o obiekty użyteczności publicznej, usług, handlu itp. Osiedle wyposażone ma zostać w pełną infrastrukturę społeczną – na terenie Nowych Żernik powstać mają dom kultury, szkoła, przedszkole, a także między innymi dom seniora. Osie kompozycyjne osiedla wyznaczać będą dwa pasy zieleni: węższy – rozpięty pomiędzy Trasą Targową (na przecięciu z którą zlokalizowane zostanie handlowo-usługowe centrum osiedla z nowoczesnym targowiskiem), a istniejącym schronem (który przekształcony zostanie w osiedlowe centrum kultury). Drugi, znacznie szerszy, pas zieleni rekreacyjnej, prowadzić będzie od domu kultury na południe, w kierunku kolejnych budynków użyteczności publicznej – kościoła i szkoły.

W obrębie osiedla powstaną zarówno duże budynki wielorodzinne, jak i mniejsze jednostki oraz domy jednorodzinne – zarówno szeregowe jak i wolnostojące. Zróżnicowanie umożliwić ma z jednej strony realizację modelowych rozwiązań dla budynków o różnej skali, a także umożliwić zaangażowanie różnorodnych inwestorów – deweloperów, małych spółdzielni, kooperatyw, czy inwestorów indywidualnych.

 

Architekci, poza obiektami kubaturowymi, opracują także projekty przestrzeni publicznych, osiedlowej zieleni a także małej architektury. Projekty niektórych obiektów realizowanych w ramach osiedla (między innymi centrum kultury i targowiska) wyłonione zostaną na drodze otwartych konkursów.